Obchodní podmínky Amarena.cz pro osoby, které jsou spotřebiteli

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je

AMARENA s.r.o.

Fakturační adresa:
Priemyselná 2
Nové Mesto nad Váhom
915 01

IČO: 46084401
DIČ: 2023210420
IČ DPH: SK2023210420
Společnost je zapsána v OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka: 24187/R
(Dále jen "prodávající")

a kupujícím - spotřebitelem, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu www.amarena.sk (dále jen "eshop").

Kontaktní údaje prodávajícího:
AMARENA s.r.o.
Zuzana Balážová
Tel.: +421 901 757475
E-mail:
info@amarena.sk

Orgán dozoru:

Slovenská obchodní inspekce

Inspektorát SOI pro Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

obor výkonu dozoru

tel.č. 032/64 00 109

fax.č. 032/64 00 108

1.2. Kupujícím se ve smyslu těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel.

1.3. Spotřebitelem se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

1.4. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky se budou vztahovat na kupní smlouvu, uzavřenou na eshopu (dále "kupní smlouva") a na všechny vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a reklamaci zboží.

1.5. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a mohou být změněny pouze s výslovným souhlasem kupujícího a prodávajícího.

2. Způsob uzavírání kupní smlouvy

2.1. Kupující zašle návrh na uzavření kupní smlouvy prodávajícímu odesláním objednávkového formuláře na eshopu (dále jen "objednávka"). Prodávající nepřijímá telefonické, e-mailové ani osobní objednávky.

Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním objednávky prodávajícím.

2.2. Automatické e-mailové oznámení o objednávce, které se zašle automaticky po objednávce, se nepovažuje za závazné akceptování objednávky (a není uzavřením kupní smlouvy). Závazným uzavřením kupní smlouvy (a tím akceptování objednávky) je e-mailová zpráva podle bodu 2.3, kterou zašle až následně prodávající kupujícímu (tj POTVRZENÍ ZASÍLÁ ESHOP ZÁKAZNÍKOVI, NE NAOPAK).

2.3. Závazné potvrzení objednávky je samostatný e-mail, který obsahuje následující text

 • Vaše objednávka č. [Číslo objednávky] změnila stav na: "Závazné potvrzení objednávky".

Toto závazné akceptování objednávky ZASÍLÁ ESHOP ZÁKAZNÍKOVI (prodávající kupujícímu).

2.4. V případě, že si při vyplňování objednávky kupující zvolí možnost bezhotovostního převodu na účet prodávajícího, bude závazné potvrzení objednávky dle bodu 2.3. obsahovat i informace, potřebné k uskutečnění platby, tj celkovou částku objednávky včetně DPH, číslo účtu prodávajícího a variabilní symbol.

2.5. Návod a pokyny pro kupujícího jak nakupovat na e shopu a jak vyplnit objednávku prodávající zveřejňuje na web stránce eshopu v sekci "Jak nakupovat".

2.6. Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího 

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Objednávku může kupující stornovat e-mailem, nebo telefonicky.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, kupující je nedostupný, kupující neodpovídá na e-maily, nesprávná e-mailová adresa kupujícího, vrácení e-mailového potvrzení objednávky kvůli nefunkčnosti e-mailové adresy kupujícího a podobně).

 • kupující uvedl v objednávce nepravdivé údaje o sobě.

 • prodávající z vážných důvodů nemůže zboží dodat. V případě, že tato situace nastane, prodávající je povinen neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu ve lhůtě 14-ti kalendářních dnů.

3. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1. Prodávající je povinen:
a) dodat na základě objednávky kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu,
b) zajistit, aby dodané zboží splnil platné právní předpisy ČR,
c) předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (záruční list, dodací list, daňový doklad, poučení o právu spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy, potvrzení o uzavření kupní smlouvy).

3.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího.

3.3. Prodávající má právo v případě nutnosti spojí kupujícího telefonicky nebo e-mailem.

4. Práva a povinnosti kupujícího

4.1. Kupující je povinen:
a) převzít zakoupené nebo objednané zboží,
b) zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,
c) nepoškozovat dobré jméno prodávajícího,
d) potvrdit v dodacím listu (nebo poštovní doručence) převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

4.2. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v závazném akceptování objednávky.

4.3. Kupující je povinen při objednávce a komunikaci s prodávajícím uvádět pravdivé údaje o sobě včetně fungující e-mailové adresy.

5. Dodací podmínky

5.1. Zboží je prodáváno podle vzorů a produktových listů vystavených na eshopu.

5.2. Doba dodání: Prodávající je povinen objednávku kupujícího splnit a zboží expedovat ve lhůtě uvedené na eshopu u každého produktu. Pokud není uvedeno jinak, doba expedice je 7 pracovních dní. Doba expedice zboží celé objednávky je shodná s nejdelší dobou expedice uvedenou při kterémkoliv produktu z objednávky. Celková doba dodání je součtem doby na expedici a doby doručení zásilky dopravcem. Za dobu doručení zásilky od jejího podání prodávajícím ručí dopravce. Slovenská pošta by měla doručit dobírku nebo balík nejpozději třetí pracovní den od podání (data expedice).

5.3. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v akceptaci objednávky jako "Dodací adresa". Kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti a podepsat protokol o doručení a předání zboží. Zboží se považuje za dodané okamžikem doručení zboží na adresu uvedenou v závazné akceptaci objednávky a převzatý okamžikem fyzického převzetí zboží kupujícím nebo odmítnutím převzetí zboží, které dopravce vyznačí v protokolu o doručení a předání zboží. V případě, že kupující bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy zboží nepřevezme do pěti pracovních dnů od uplynutí lhůty pro převzetí zboží, má prodávající nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečně vynaložených nákladů na neúspěšné doručení objednaného zboží.

5.4. Náklady na doručení zboží dle kupní smlouvy jsou:

 • 333,-KČ včetně DPH za každou zásilku při platbě na dobírku - pokud je adresa dodání v ČR

 • 333,-KČ včetně DPH za každou zásilku při platbě předem bankovním převodem - pokud je adresa dodání v ČR

 • pokud je adresa dodání mimo ČR, náklady na doručení prodávající kupujícímu jednotlivě oznámí

Všechno objednané zboží zašle prodávající kupujícímu v jedné zásilce:

 • v rámci ČR prostřednictvím kurýrní služby DPD Czech Republic.

 • mimo ČR způsobem, který kupující a prodávající dohodnou při uzavírání kupní smlouvy

5.5. Kupující je povinen zkontrolovat zboží i jeho obal hned po doručení. V případě, že kupující zjistí, že obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží je povinen kupující vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží, jehož správnost potvrdí dopravce.

5.6. Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v bodě 5.2. Obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na účet určený kupujícím.

5.7. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, doba expedice objednaného zboží podle bodu 5.2. začíná běžet následujícím pracovním dnem po dni, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

6. Kupní cena

6.1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě včetně nákladů na doručení zboží (dále jen "kupní cena") dobírkou v místě dodání zboží, dobírkou prostřednictvím společnosti poskytující poštovní služby, nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, uvedený v závazném potvrzení objednávky.

6.2. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

6.3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnutý zboží ve lhůtě podle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

6.4. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy ČR.

7. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

7.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

7.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, tak v době kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

8. Reklamace

Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího podle platného reklamačního řádu zveřejněného na web stránce eshopu, který stanoví i délku a podmínky záruky na zboží. V případě, že kupující nereklamuje vady zboží u kupujícího bez zbytečného odkladu, jeho právo na bezplatné odstranění vady zboží vůči prodávajícímu zaniká.

9. Osobní údaje a jejich ochrana

Prodávající se zavazuje dodržet všechny zákonné povinnosti týkající se nakládání a ochrany údajů o kupujícím, které prodávající zpracovává. Podmínky ochrany údajů prodávající zveřejňuje na web stránce eshopu v části Ochrana osobních údajů.

10. Odstoupení od kupní smlouvy

10.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se vyskytly závažné překážky, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě ve lhůtě do 14 dnů ode dne oznámení o odstoupení od smlouvy, a to převodem na účet kupujícího. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy i v případě, že kupující nepřevzal zboží ve lhůtě, ve které byl kupující povinen toto zboží převzít.

10.2. Kupující je oprávněn bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 a násl. zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží") odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 pracovních dnů od převzetí zboží podle bodu 5.3 těchto všeobecných obchodních podmínek.

Zboží se považuje za převzatý kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se

  1. výrobky objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,

  2. dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu

  3. zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

10.3. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti podle ust. § 3 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží.

10.4. Kupující je oprávněn uplatnit právo na odstoupení od smlouvy v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém médiu (např. Emailem), přičemž může použít i formulář pro odstoupení od smlouvy, a to zasláním na poštovní přepravě na adresu prodávajícího: AMARENA, sro , Průmyslová 2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. Formulář pro odstoupení od smlouvy je možné stáhnout zde (kliknutím sem se Vám zobrazí formulář pro odstoupení od smlouvy)

10.5. Odstoupení od smlouvy prostřednictvím formuláře na odstoupení od smlouvy podle bodu 10.4. musí obsahovat údaje v něm požadované, zejména identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění zejména číslo účtu a / nebo poštovní adresu, podpis kupujícího. Zároveň s odstoupením od kupní smlouvy je povinen doručit prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení a pod. ve formě pojištěné zásilky (ne dobírky!).

10.6. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující zašle oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

10.7. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které není použit, nachází se v originálně zapečetěném původním obalu a není poškozený nebo neúplný, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží uvedené v závazném akceptování objednávky nebo její část v lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platbu podle tohoto bodu před tím, než mu je zboží od kupujícího doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu.

10.8. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, který je použit a je poškozený nebo neúplný, nebo hodnota zboží je snížena v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčností zboží, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení do původního stavu, případně má prodávající právo požadovat od kupujícího proplacení snížení hodnoty zboží.

10.9. Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět prodávajícímu včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení a podobně v originálním obalu,

10.10 Při odstoupení od smlouvy kupující nese veškeré přímé náklady na vrácení zboží prodávajícímu. Přímé náklady na vrácení zboží není možné vypočítat předem. Podle dostupných informací je předpokládaný rozsah těchto nákladů v závislosti na velikosti, hmotnosti zboží, vzdálenosti odkud se uskutečňuje vrácení zboží a od cen, za které kupujícím vybraný přepravce poskytuje své služby ve výši od 54,00 KČ do 4053,00 KČ.

10.11. Při odstoupení od smlouvy kupující nese veškeré přímé náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prodávajícímu prostřednictvím pošty. Přímé náklady na vrácení zboží není možné vypočítat předem. Podle dostupných informací je předpokládaný rozsah těchto nákladů v závislosti na velikosti, hmotnosti zboží, vzdálenosti odkud se uskutečňuje vrácení zboží a od cen, za které kupujícím vybraný přepravce poskytuje své služby ve výši od 54,00 KČ do 4053,00 KČ.

10.12. Prodávající vrátí při platném odstoupení od smlouvy kupujícímu kupní cenu. Náklady na vrácení zboží nesnáší kupující pouze v tom případě, pokud zboží plně neodpovídal kvalitativním požadavkům a zároveň byl vadný. Za zboží plně odpovídající kvalitativním požadavkům se považuje zboží stejné nebo obdobné charakteristiky, jaká je uvedena v nabídce zboží na internetové stránce prodávajícího.

10. 13. V případě, že kupující nesplní některou povinnost uvedenou v bodě 10.4. těchto všeobecných obchodních podmínek, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladů, spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na web stránce eshopu.

11.2. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoli její změna musí mít písemnou formu.

11.3. V případě pochybností se smluvní strany dohodly, že za dobu používání se považuje doba od doručení zboží kupujícímu podle bodu 5.3. těchto všeobecných obchodních podmínek do dne doručení zboží prodávajícímu podle bodu 10.4. těchto všeobecných obchodních podmínek.

11.4. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude prováděna primárně ve formě e-mailových zpráv. V případě nutnosti může být komunikace vedena i telefonicky nebo osobně, avšak dohody smluvních stran musí být následně potvrzeno písemnou formou (e-mailem, poštou).

11.5. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, Zákona, zákona č. 22/2004 CFU o elektronickém obchodu a o změně a doplnění zákona č. 128/2002 CFU o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 CFU ve znění pozdějších předpisů, Zákona o ochraně spotřebitele č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele a Zákona č. 102/2014 o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytnutí služby na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů, zákona č. 391/2015 CFU o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů.

11.6. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy. V případě změny těchto obchodních podmínek prodávající zveřejní starší verze v archivu na web stránce eshopu. Kupující má tak kdykoliv k dispozici obchodní podmínky platné v den uzavření kupní smlouvy.

11.7. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

Tyto obchodní podmínky platí od 1.9.2016

Produkt byl přidán
Produkt přidán k zrovnání

Náš eshop používá a ukládá cookies do vašeho prohlížeče a používá služby třetích stran. Číst více...