Reklamační řád (záruka, reklamace)

Záruka a podmínky reklamace


Na zboží zakoupené na tomto eshopu je záruční doba 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit.

Kupující má právo reklamovat jen zboží s vadami, které zavinil výrobce nebo prodávající.

Během záruční doby má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Pokud zboží vykazuje vady, kupující má právo uplatnit reklamaci v souladu s ust. § 18 odst. 2 Zákona o ochraně spotřebitele a to po předložení zboží včetně příslušenství, dokladu o zaplacení a převzetí zboží a vyplnění reklamačního formuláře.

Reklamované zboží je nutné doručit na adresu prodávajícího

AMARENA s.r.o.
Priemyselná 2
Nové Mesto nad Váhom
915 01

pojištěnou poštovní zásilkou (ne na dobírku), pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak (např. dopravit zboží osobně určené osobě).

Kupující písemně doručí prodávajícímu reklamaci - vyplní a odešle níže uvedený reklamační formulář. Kupující je povinen v reklamačním formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží a předmět reklamace.

STÁHNOUT REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ PDF

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci dle platné legislativy.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

  • pokud kupující reklamuje vady, na které byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn a písemně s nimi souhlasil,
  • uplynutím záruční doby zboží,
  • mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,
  • používáním zboží v podmínkách, které jsou u zboží označené jako nevhodné (které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému prostředí užívání zboží)
  • neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
  • poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR,
  • poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,
  • poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
  • neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,
  • zásahem neoprávněné osoby.


Prodávající je povinen o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad.

Veškeré právem uplatněné záruční opravy jsou bezplatné.

Alternativní řešení sporů

Pokud nebyla reklamace spotřebitele vyřízena ke spokojenosti spotřebitele nebo se spotřebitel domnívá, že mohly být při vyřizování reklamace porušeny jeho práva, může spotřebitel podat návrh na alternativní řešení sporu podle zákona č. 391/2015 CFU o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů. Alternativním řešením sporu je postup subjektu alternativního řešení sporů podle zákona č. 391/2015 CFU, jehož cílem je dosažení smírného vyřešení sporu mezi stranami sporu, kterými jsou spotřebitel, který podal návrh na alternativní řešení sporu a prodávající, proti němuž návrh směřuje. Alternativní řešení sporu může využít jen spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání smlouvy nejedná v rámci výkonu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Návrh může podat spotřebitel příslušnému subjektu alternativního řešení sporů způsobem určeným podle ust. § 12 zákona č. 391/20145 CFU Alternativní řešení sporu orgány alternativního řešení sporů je bezplatné. Subjekt alternativního řešení sporů může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporů v částce, která nesmí přesáhnout pět eur včetně daně z přidané hodnoty.

Produkt byl přidán
Produkt přidán k zrovnání

Náš eshop používá a ukládá cookies do vašeho prohlížeče a používá služby třetích stran. Číst více...