Ochrana osobních údajů

AMARENA s.r.o. (IČO 46084401), prodávající na tomto eshopu se zavazuje dodržovat níže uvedená pravidla zacházení s údaji o kupujících a návštěvnících. Tato pravidla jsou součástí Všeobecných obchodních podmínek.

---

Respektujeme vaše soukromí. Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá Vaše údaje. Údaje, které potřebujeme znát, nejsou podle zákona osobními údaji. Údaje o Vás chráníme před zneužitím a zaručujeme vám, že nikdy nebudou poskytnuty žádnému třetímu subjektu Vaše kontaktní informace a údaje o Vašich nákupech.

Používáním eshopu kupující nebo návštěvník prohlašuje, že souhlasí ve smyslu ust. § 7 odst. 1 zákona č. 428/2002 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající zpracoval a uchovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny níže a / nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení takového odvolání.

Údaje, které poskytne kupující jsou nezbytné pro zpracování a vyřízení objednávky, vystavení faktury a záručního listu a další úkony dle kupní smlouvy. Pokud kupující potřebné údaje neposkytne, prodávající má právo objednávku zrušit. Při nákupu a registraci na eshopu se kupující zavazuje poskytnout pravdivé informace. Udání nepravdivých informací je v rozporu se všeobecnými obchodními podmínkami eshopu.

Smluvní strany se dohodly, že pokud je kupující fyzickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu:

 • jméno a příjmení
 • adresu včetně PSČ
 • číslo telefonu
 • e-mailovou adresu.

Smluvní strany se dohodly, že pokud je kupující právnickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu:

 • obchodní jméno podle příslušného registru
 • adresu sídla včetně PSČ
 • IČO
 • DIČ
 • číslo telefonu
 • emailovou adresu
 • jméno odpovědné osoby nebo statutární.

Kupující nebo návštěvník odesláním žádosti o zasílání novinek e-mailem vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal zprávy o činnosti, nabídkách a akcích prodávajícího bez předchozí žádosti kupujícího na zaslání takovýchto zpráv.

Kupující nebo návštěvník má právo a povinnost aktualizovat údaje o sobě přímo v on-line režimu na web stránce eshopu podle návodu, který mu na požádání poskytne prodávající.

Produkt byl přidán
Produkt přidán k zrovnání

Náš eshop používá a ukládá cookies do vašeho prohlížeče a používá služby třetích stran. Číst více...